Friday, November 27, 2009

BAKUC NOV 09

New updated on my gunpla blog Gosh.. best so far i go for gunpla.


No comments: